Algemene voorwaarden (NL) (beneath the Dutch version you will find the English version)

Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs B.V. te Amstelveen

 

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1
Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2
Werkzaamheden:
alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.3
Opdrachtnemer:
Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs B.V.

1.4
Bescheiden:
alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

1.5
Overeenkomst:
de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

1.6
Partijen:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

2 Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3
Door met Opdrachtnemer een Overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitsluitend de door Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

2.4
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens Opdrachtgever in werking op het moment dat de wijziging door Opdrachtnemer is medegedeeld.

3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1
De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

3.2
Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3
De Overeenkomst wordt uitsluitend gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de getekende opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk na het sluiten van de Overeenkomst anders tussen Partijen is overeengekomen.

3.4
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4 Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

4.1
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

4.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.3
Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder de artikelen 13.4 en 13.5, aan
deze geretourneerd.

4.4
Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.5
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

5 Uitvoering opdracht

5.1
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

5.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden; de kosten daarvan komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

5.3
Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg
van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

5.4
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht in de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.5
De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren.

5.6
De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op, door of namens Opdrachtnemer aanvaarde opdrachten.

6 Geheimhouding en exclusiviteit

6.1
Tenzij een wetsbepaling uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit enige bron hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat dit vertrouwelijke informatie betreft.

6.2
Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij Opdrachtnemer dit tijdens of in het zicht van een gerechtelijke procedure nodig acht.

7 Intellectuele eigendom

7.1
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of alle andere intellectuele wet- of regelgeving.

7.2
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3
Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

8 Overmacht

8.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door haar gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kan worden toegerekend.

8.2
Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen,
opgeschort.

8.3
Bij een toestand van blijvende overmacht treden Partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de Overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide Partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever kan worden gehouden.

9 Honorarium

9.1
Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

9.2
Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.3
Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien de omstandigheden van het geval, zoals de omvang van de reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden, een verhoging van het honorarium rechtvaardigen.

9.4
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.5
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, zonder dat dit aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9.6
Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief BTW.

10 Betaling

10.1
Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

10.2
Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van een
door deze aan te wijzen bankrekening of ten kantore van Opdrachtnemer en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

10.3
Indien Opdrachtgever niet binnen het onder artikel 10.2 gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, aan Opdrachtnemer wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

10.4
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso) kosten worden berekend overeenkomstig hetgeen hieronder is uiteengezet:
a.) In geval Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt voldaan.
b.) In geval Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

11 Reclame

11.1
Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2
Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.3
Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

11.4
Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of de afgekeurde werkzaamheden kosteloos te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten.

11.5
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder mede begrepen de onderzoeks- en juridische kosten, geheel voor rekening van Opdrachtgever.

12 Aansprakelijkheid

12.1
Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een bedrijfsadviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade nooit aansprakelijk.

12.2
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de CAO en sectorcode die van toepassing is voor haar onderneming. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor naheffingen van de Belastingdienst, het UWV en/of pensioenfondsen in verband met het onjuist toepassen van de CAO of sectorcode.

12.4
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij Opdrachtgever haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

12.5
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden die direct of indirect met uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

12.6
De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

12.7
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 1.250.000,00 per aanspraak.

12.8
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

13 Ontbinding en opschorting

13.1
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever, Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen als bedoeld in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek.

13.2
Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigende opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient direct, gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties te vergoeden.

13.3
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c) in geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
d) Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
e) door Opdrachtgever surseance van betaling wordt aangevraagd;
f) het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
g) Opdrachtgever tot liquidatie besluit;
h) Opdrachtgever beschikking over een groot deel van zijn/haar vermogen verliest.

13.4
Opdrachtnemer is derhalve bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

13.5
Het bepaalde in artikel 13.4 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

13.6
Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, inclusief kopieën en andere afgeleiden daarvan, onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13.7
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst (vroegtijdig) eindigt voordat de werkzaamheden voor het afgesproken boekjaar en/of kalenderjaar (lopend van 1 januari tot en met 31 december) zijn voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren en/of budget voor de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

14 Reparatieclausule nietigheden

14.1
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en of de onderliggende Overeenkomst.

14.2
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

14.3
Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

15 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

15.1
Op alle gesloten Overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2
Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amstelveen, januari 2019

General Terms and Conditions (EN)

For the services provided by Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs B.V. with its registered office in Amstelveen, the Netherlands

 

1. Definitions

In these General Terms and Conditions, the following terms have the following meanings:

1.1
Client: the natural person who, or legal entity that, has instructed the Contractor to perform various types of work.

1.2
Work:
all activities which have been formally instructed, or which are performed by the Contractor on any other basis. The above applies in the broadest sense of the term and comprises, in any event, the Work specified in the purchase order.

1.3
Contractor: Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs B.V.

1.4
Documents: any and all items provided by the Client to the Contractor, including paperwork and data media, as well as any goods produced by the Contractor as part of the performance of the contract, including paperwork and data media.

1.5
Agreement: the contract for professional services under which the Contractor undertakes to perform Work for the Client.

1.6
Parties: The Client and Contractor jointly.

2 Applicability

2.1
These General Terms and Conditions apply to all contracts for professional services, ranging from the performance of Work by the Contractor of any and all contracts and
agreements arising therefrom and/or connected therewith, entered into between the Client and the Contractor, as well as any offers made and/or quotes issued by the Contractor.

2.2
Any clauses which depart from these terms will only be applicable if and to the extent that the Contractor has confirmed these to the Client explicitly in writing.

2.3
By entering into an Agreement with the Contractor, the Client waives any terms and conditions under any name which it might apply. so that all contracts entered into between the Contractor and the Client shall be subject only to the Terms and Conditions applied by the Client.

2.4
The Client will be authorised to amend these Terms and Conditions. These amendments will take effect on the announced effective date. If no effective date has been announced, any amendment in relation to the Client will take effect as soon as the Contractor has informed the Client of the change.

3 Negotiation and Term of the Agreement

3.1
The Agreement will be deemed to have been negotiated and will commence as soon as the purchase order signed by the Client has been returned and signed by the Client and received by the Contractor.

3.2
The Parties will be entitled to prove that the Agreement has been negotiated in another manner.

3.3
The Agreement solely comprises these General Terms and Conditions, along with the signed purchase order, unless expressly otherwise agreed between the Parties in writing after signing the Agreement.

3.4
The Agreement is being entered into for an indefinite period of time, unless otherwise provided for under the Agreement or the Parties have expressly agreed otherwise in writing.

4 Provision of Information by the Client

4.1
The Client will be required to provide the Contractor with all data, information and Documents which the Contractor believes it requires for the correct performance of the contract, and to do so in a timely manner and in the manner and format requested.

4.2
The Client guarantees the accuracy, completeness and reliability of the data, information and documents provided to the Contractor, including those provided by third parties, unless otherwise required due to the nature of the contract.

4.3
If so requested by the Client, the Documents provided will be returned to the Client, subject to the provisions of articles 13.4 and 13.5.

4.4
If the Client has provided the Contractor with data media, electronic files, software, etc., the Client warrants that such data media, electronic files or software are free of viruses and defects.

4.5
If the data and information required for the performance of the Agreement have not been provided to the Contractor, or have not been provided in time or in the manner required, the Contractor will be entitled to suspend the performance of the Agreement and/or charge the Client for the additional costs arising from the delay, in accordance with the applicable rates.

4.6
The Contractor will not be liable for any loss or damage of any kind whatsoever, as a result of the inaccurate and/or incomplete data or information provided by the other Party, unless the Contractor was expected to be aware of such inaccuracy or incompleteness.

5 Performance of the Contract

5.1
The Contractor determines the manner in which the Contract is to be performed. The Contractor will follow, to the extent possible, any sensible instructions provided by the Client concerning the performance of the Contract in a timely manner.

5.2
If and to the extent that this is required for the proper performance of the contract, the Contractor will be entitled to have specific work performed by third parties; the costs of such work will also be borne by the Client.

5.3
If any Work has been performed during the contract for the benefit of the Client's profession or business which cannot be classified under the Work activities as agreed
in the purchase order, this will lead to the conclusion that, based on the relevant notes in the Contractor's records. such Work has been performed on behalf of the Client on an occasional basis. These notes must relate to consultation between the Client and the Contractor during the term of the Agreement.

5.4
If it becomes apparent during the performance of the contract that it is necessary for the proper performance of the contract to modify or supplement the work to be performed, the Parties will amend the Agreement accordingly in a timely manner and by mutual agreement.

5.5
The performance of the Contract is not – unless explicitly specified otherwise in writing – aimed specifically at the detection of fraud. If the Work performed were to reveal any signs of fraud, the Contractor will report this to the Client.

5.6
Articles 404 of Book 7 and 407 of Book 7 of the Netherlands Civil Code do not apply to contracts accepted by or on behalf of the Contractor.

6 Confidentiality and Exclusivity

6.1
Unless expressly otherwise provided for under the law, the Client and the Contractorshall maintain confidentiality in their dealings with any third parties with regard to any data and information which they might have obtained from each other or from any source as part of the Agreement, and of which they are aware, or should reasonably be aware, that this constitutes confidential information.

6.2
Without the Client’s prior written consent, the Contractor will not be authorised to use confidential information it has received from the Client for any purpose other than that for which it was obtained, unless the Contractor deems this necessary during, or in light of, legal proceedings.

7 Intellectual Property

7.1
The Contractor will retain all intellectual property rights to which it is entitled pursuant to the Dutch Copyright Act (Auteurswet) and/or any and all other laws or regulations relating to intellectual property rights.

7.2
The Client is expressly prohibited from copying, publishing or commercially exploiting any such products, including software applications, system designs, procedures, recommendations, contracts (including model contracts) and other intellectual properties, either through the engagement of third parties or otherwise.

7.3
The Client will not be permitted to provide tools related to such products to any third parties, other than to obtain an expert opinion regarding the Contractor’s Work.

8 Force Majeure

8.1
The Contractor will not be liable for any loss or damage arising from force majeure. ‘Force majeure’ refers to situations where the Contractor is unable to fulfil its obligations due to circumstances beyond its control and for which it cannot otherwise be held liable or responsible pursuant to the law, based on a guarantee it has provided, or according to generally accepted standards.

8.2
In the event of temporary force majeure, the mutual obligations between the Parties relating to the portion of the Agreement affected by the force majeure event will be
suspended.

8.3
Should a permanent force majeure event arise, the Parties will discuss amending the Agreement such that its performance will continue to make sense for both Parties. If there is no reasonable scope for such amendments, each Party will be authorised, to the extent they have been affected by a force majeure event, to rescind all or a portion of the Agreement by means of a written statement, without the possibility of holding the Contractor liable for any compensation to the Client.

9 Fees

9.1
Prior to, and during, the performance of the Work, the Contractor will be entitled to suspend the performance of the Work until such time as the Client has paid an advance on the Work to be performed, to be determined by the Contractor based on the standards of reasonableness and fairness, or has provided security for this purpose.

9.2
The fee charged by the Contractor does not depend on the outcome of the contract granted.

9.3
If the Contractor and the Client agree to a fixed fee, the Contractor will be authorised to raise this fee if the circumstances of the case, including the size and scope of the Work performed and to be performed in the future, warrant an increase in the fee.

9.4
If no fixed fee is agreed between the Parties, the fee will be set based on actual hours worked. The fee will be calculated based on the applicable hourly rates set by the Contractor, valid for the period during which the Work is performed, unless the Parties have agreed to an alternative hourly rate.

9.5
The Contractor reserves the right to increase the fee if it becomes apparent during the performance of the Work that the original amount of Work agreed or expected by the Parties was underestimated to such an extent on entering into the Agreement that this cannot be blamed on the Contractor and that the Contractor cannot reasonably be expected to perform the Work agreed at the rate originally agreed between the Parties.

9.6
The fee and any cost estimates are always exclusive of VAT.

10 Payment

10.1
The Contractor’s fee, plus disbursements and expense statements submitted by anythird parties whose services have been engaged, will be charged to the Client including the VAT payable, on a monthly, quarterly or annual basis, or on completion of the Work.

10.2
The Client shall pay the invoice amount within 14 days of the invoice date, in euros, by means of a bank transfer to an account to be specified by the Contractor, or at the Contractor’s offices, and to the extent that the payment relates to Work, without any entitlement to discount or set-off.

10.3
If the Client fails to make payment within the period specified in Article 10.2 or within the period to be agreed between the Parties, the Client will be in default by operation of law. In such an event, the Client will be authorised, without any further warning or notice of default being required, to charge the Contractor statutory interest (commercial interest).

10.4
Any and all reasonable court and out-of-court expenses (including fees payable to collection agencies) incurred by the Contractor as a result of failure by the Client to fulfil its payment obligations will be borne by the Client. Any out-of-court expenses (including fees charged by collection agencies) will be calculated in accordance with the provisions below.
a.) In the event that the Client was not acting in the exercise of a profession or business, the Contractor will be entitled to claim an amount equivalent to the compensation of out-of-court collection agency fees, as provided for, and as calculated pursuant to, Netherlands Extrajudicial Collection Costs Decree (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten), unless the outstanding amount – after commencement of the default – is paid by the Contractor within 14 days following the day after the date of the payment reminder.
b.) In the event that the Client was acting in the exercise of a profession or business, the Contractor will be entitled to compensation of the out-of-court collection agency fees, which fees, in such an event, contrary to the provisions of Section 96 of Book 6, subsection 4 of the Netherlands Civil Code and contrary to the provisions of the Extrajudicial Collection Costs Decree (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten), have been established at an amount equivalent to 15% of the total outstanding principal, subject to a minimum of €100 for each invoice which has been partially or fully unpaid.

11 Complaints

11.1
Any complaints regarding the Work performed and/or the invoice amount must be made in writing to the Contractor within 30 days of the dispatch date of the items, data or information to which the Client’s complaint relates, or within 30 days of the detection
of the defect if the Client demonstrates that they could not reasonably have detected the defect earlier.

11.2
Any complaint as referred to in paragraph 1 above will not suspend the Client’s payment obligation.

11.3
If the complaint is not filed in time, the Client will forfeit all rights in relation to the complaint.

11.4
If a complaint is ruled to be warranted, the Contractor can choose to either have the fee charged adjusted or to remedy the rejected work, or perform the Work again, free of charge.

11.5
If a complaint is ruled to be unfounded, any costs arising as a result, including any legal costs and costs of investigation, will be fully borne by the Client.

12 Liability

12.1
The Contractor will perform its Work to the best of its ability and will exercise a level of care expected of a business consultant. If an error is made due to inaccurate or incomplete information provided by the Client, the Contractor will never be liable for any ensuing loss or damage.

12.2
The Contractor will never be liable for any indirect loss, including consequential loss, lost profits, lost savings and loss caused by business interruption.

12.3
The Client is responsible for providing the accurate Collective Agreement (Collectieve Arbeidsovereenkomst/CAO) and sector code applicable to its company. The Contractor can never be held liable for any supplementary tax assessments sent by the Dutch tax authorities (Tax and Customs Administration/Belastingdienst), the UWV Employee Insurance Agency and/or pension funds in connection with the inaccurate application of the Collective Agreement/CAO or sector code.

12.4
The Contractor will be entitled at any time, if and to the extent possible, to remedy the damage or loss incurred by the Client, and the Client shall cooperate fully with the Contractor in this process.

12.5
The Client indemnifies the Contractor against any third-party claims relating to the performance of the Agreement either directly or indirectly.

12.6
The limitations of liability set out in this article are stipulated in part for the purpose of any third parties whose services the Contractor has engaged for the performance of the Contract and who, as such, can make a direct claim to this limitation of liability.

12.7
The Contractor’s contractual and extra-contractual liability for any loss arising from or in connection with the performance of contracts and any defects therein, shall be limited to the amount which would be paid in this case under the professional liability insurance policy taken out by the Contractor, plus the Contractor's excess (deductible) under the policy terms of this professional liability insurance policy. To this end, the Contractor has taken out professional liability insurance with a reputable insurance company based on a sum insured of €1,250,000.00 per claim.

12.8
The limitations of liability contained in these Terms and Conditions for direct and/or consequential loss do not apply if the loss is the result of gross negligence or wilful misconduct on the part of the Contractor or its subordinates.

13 Rescission and Suspension

13.1
If specific deadlines have been agreed between the Parties within the term of the Agreement for the completion of specific Work, these will never constitute strict deadlines. If the implementation period is exceeded, the Client will serve the Contractor with a written notice of default, as provided for in Section 82 of Book 6 of the Netherlands Civil Code.

13.2
The Parties are authorised to terminate the Agreement unilaterally prior to its expiry date if one of them is of the view that the contract can no longer be performed in accordance with the purchase order confirming the engagement and any subsequent, additional contract specifications. This must be communicated to the other Party immediately and in writing, including supporting arguments. The above does not affect the Client’s obligation to compensate the Work previously performed by the Contractor.

13.3
The Contractor is authorised to suspend fulfilment of the obligations or rescind the Agreement in the following cases:
a) If the Client fails to satisfy all or part of the obligations under the Agreement;
b) If, after the Parties have entered into the Agreement, the Contractor fears, based on circumstances of which it has become aware, that there are valid grounds to assume the Client will not fulfil its obligations;
c) If there are valid reasons to fear that the Client will not fulfil all its obligations or will not do so in a satisfactory manner, the suspension is permitted only if this is warranted by the default.
d) If, on entering into the Agreement, the Client was requested to provide security for the fulfilment of its obligations under the Agreement and such security is not forthcoming or has proved to be unsatisfactory;
e) If the Client has requested a moratorium;
f) If bankruptcy is filed on behalf of the Client;
g) If the Client decides to liquidate its business;
h) If the Client loses access to a substantial portion of its assets.

13.4
The Contractor will therefore be authorized to suspend fulfilment of all its obligations, including the issue of any documents or other items to the Client or any third parties, until such time as all payable claims against the Client have been paid in full.

13.5
The provisions of Article 13.4 do not apply to any items or documents of the Client which have not yet been processed by the Contractor.

13.6
On termination of the Agreement, each Party shall immediately return to the other Party any goods, items and documents belonging to the other Party in its possession at that time, including any copies and other derivatives thereof.

13.7
The Client and the Contractor may terminate the Agreement with observing a notice period of six months, by means of notice in writing to the other Party. If the Agreement terminates before the Assignment for the agreed financial year and/or calendar year
(from 1 January to December 31) is completed, the Client will owe the fee in accordance with the hours or budget stated by the Contractor for Work executed for the benefit of the Client.

14 Repair Clause for Nullities

14.1
If any provision of these General Terms and Conditions or the underlying Agreement were ruled to be null and/or invalid and/or unenforceable in whole or in part pursuant to any statutory regulations, court ruling or otherwise, this will not affect the validity of all other provisions of these General Terms and Conditions or the underlying Agreement.

14.2
If any provision of these General Terms and Conditions or the underlying Agreement were proved to be invalid for any of the reasons specified in the foregoing paragraph, but would be valid if it had a more limited scope or meaning, such provision will – initially – apply automatically based on the most far-reaching or comprehensive scope or meaning through which or in which it would be valid.

14.3
Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the Parties can, if so desired, consult with one another in order to agree new provisions to replace the void or invalid provisions. In so doing, they will ensure that the purpose and intent of the void or invalid provisions will be matched as closely as possible.

15 Dispute Settlement and Applicable Law

15.1
All Agreements entered into between the Parties will be governed exclusively by Dutch law.

15.2
Unless expressly otherwise agreed between the Parties, any and all disputes relating to the Agreement between the Client and the Contractor will be settled by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

Amstelveen, January 2019