Disclaimer
Hoewel uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud en samenstelling van deze website, kan niet worden ingestaan voor eventuele type- of drukfouten en onvolledigheden.

Schagen en Helder aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van enigerlei actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op onze website. Wij aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Overname van informatie van deze website is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Misbruik van informatie op deze website kan leiden tot vervolging wegens inbreuk op auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schade.